Moja praca!

Informujemy, że Fundacja I2 w partnerstwie z Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak realizuje projekt “Moja praca!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Tytuł Projektu: “Moja praca!”

Beneficjent: Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak

Partner: Fundacja I2

Okres realizacji projektu: 1.03.2024-31.08.2025

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 819 379,25 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 696 472,36 PLN

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 81 936,89 PLN

Łącznie dofinansowanie projektu: 778 409,25 PLN

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

1. DIAGNOZA POTRZEB

Wsparcie w ramach projektu jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu, w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych lub walidacyjnych (potwierdzanie nabytych wcześniej kwalifikacji i kompetencji), możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) 12, lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. W ramach zadania założono przeprowadzenie jako pierwszej formy wsparcia identyfikacji potrzeb uczestnika i opracowanie dokumentu określającego kierunki i zakres wsparcia, zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.

2. PRZYGOTOWANIE DO POWROTU NA RYNEK PRACY

W ramach przygotowania uczestniczek do powrotu na rynek pracy zaplanowano następujące

wsparcie:

Wsparcie psychologiczne – Zaplanowano średnio 6 godzin zegarowych wsparcia na osobę dla 50 uczestniczek, łącznie 300 godzin wsparcia.

Coaching/Mentoring – W ramach projektu zaplanowano wsparcie coacha/mentora w wymiarze 300 godzin zegarowych (średnio 6 godz. zeg/osobę) z czego 2 godziny/osobę dla 50 osób będą poświęcone na walidację uzyskanych w ramach projektu umiejętności/kompetencji a pozostałe godziny zostaną przeznaczone na monitorowanie ścieżki wsparcia uczestnika projektu, motywowanie i towarzyszenie tak, aby z sukcesem zakończył swój udział w projekcie.

Warsztaty z zakresu zarządzania czasem-zmianą i godzenia życia rodzinnego z zawodowym (24 godz. dyd.) 3 dni po 8 h/dla 50 osób w grupach 10 osobowych (5 grup). Celem warsztatów jest pomóc uczestnikom w skutecznym zarządzaniu swoim czasem i zmianami, jednocześnie dbając o równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym.

3. AKTYWIZACJA ZAWODOWA

W ramach aktywizacji zawodowej zaplanowano następujące działania:

Szkolenia zawodowe – dla 50 os. w wymiarze średnio 120 godz. dyd./os., wynikające z diagnozy potrzeb i IPD, dobrane indywidualnie, służące zdobyciu, zmianie lub podniesieniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danego zawodu lub zadań na określonym stanowisku i zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy w woj. lubelskim.

Staże zawodowe u pracodawcy z zastosowaniem mechanizmu referencji – dla 20 os.(3 m-ce/os.) – w wymiarze 40 h/tyg. i 8 h/dz (s. lekki) a w przypadku ON (s. umiark, znacz) – 35 h/tydz. i 7 h/dz. Wsparcie w postaci staży jest zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

Indywidualne Pośrednictwo pracy w wymiarze 6 godz. zeg/osobę dla 50 os. którego celem będzie: wspieranie osób poszukujących pracy w uzyskaniu zatrudnienia, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, LM), pozyskiwanie ofert pracy, udostępnianie ofert pracy uczestnikom projektu, informowanie o usługach aktywizujących organizowanie kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,pozyskiwanie pracodawców do współpracy.

GRUPY DOCELOWE

Grupę docelową w ramach projektu stanowią w 100% kobiety – 50 kobiet, w tym 25 kobiet bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych oraz 25 kobiet biernych zawodowo, w tym kobiety powracające na rynek pracy, które zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Długotrwale bezrobotne kobiety stanowią co najmniej 50% uczestników projektu w ramach 1 typu projektu.

Łącznie 50 osób (w tym 100% kobiet).

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG DOSTĘPOWYCH TAKICH JAK: tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością,

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wsparcie 50 niepracujących kobiet, w tym powracających na rynek pracy w dostępie do rynku pracy poprzez kompleksową aktywizację zawodową w okresie 1.03.2024 do 31.08.2025 na terenie województwa lubelskiego.

REZULTATY PROJEKTU

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 45 kobiet.

2. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 17 kobiet.

3. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 20 kobiet.

4. Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie – 45 kobiet.

5. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – 20 kobiet.

6. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – 45 kobiet.

REKRUTACJA

Rekrutacja trwa od 1 marca 2024 do zamknięcia listy tj. zrekrutowania 50 osób.

WYPEŁNIONY FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŚWIADCZENIAMI/DOKUMENTAMI NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM/POCZTĄ/ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE DO BIURA PROJEKTU.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

www.mapadotacji.gov.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

KONTAKT:

Biuro Projektu czynne codziennie 7.30-15.00

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK

ul. Chopina 32/25, Lublin

mail: rekrutacja@omega-lublin.eu

tel. 81 747 49 04

Beneficjent zapewnia dostępność do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz dostępność wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników.

Plik do pobrania

formularz zgłoszenia do projektu
(plik pdf)