E-kwalifikacje

Informujemy, że Fundacja I2 realizuje projekt „E-kwalifikacje”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Tytuł Projektu: „E-kwalifikacje”

Beneficjent: Fundacja I2

Okres realizacji projektu: 1.01.2024 – 31.12.2024

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 115 790,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 98 421,50 PLN

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 11 578,50 PLN

Łącznie dofinansowanie projektu: 110 000,00 PLN

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 1. DIAGNOZA: Projekt realizuje trójstopniową ścieżkę wsparcia dla każdego
  z uczestników obejmującą następujące elementy: indywidualną diagnozę – diagnoza będzie 3 etapowa składająca się następujących etapów: I – wstępny wywiad oraz określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych – 2 godziny; II – zbadanie umiejętności podstawowych i potrzeb osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie – 6 godzin (test predyspozycji – 2 godziny, analiza i omówienie wyników – 2 godziny, określenie czynników motywujących, barier, kompetencji – 2 godziny); III – opracowanie planu działań – 4 godziny (dobór oferty uczenia się – 2 godziny, wspólna konstrukcja planu – 2 godziny). Diagnoza zakończy się opracowaniem raportu indywidualnego (informacji zwrotnej) uwzględniającego plan dalszych działań dla każdego uczestnika.
 2. UPSKILLING: W ramach bloku warsztatowego zaplanowano 5 warsztatów mających na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w sieci oraz nabycia umiejętności posługiwania się sprzętem i korzystania z nowych mediów. Warsztaty zaplanowano
  w wersji stacjonarnej w małych 5 osobowych grupach tak aby można było bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić szkolenia (osoby starsze wymagają większej uwagi prowadzącego i dłuższego czasu na przyswojenie nowych informacji, w szczególności jeśli dotyczy to obszaru nowych technologii). Szkolenia realizowane w systemie spotkań 5 godzinnych dla 20 osób podzielonych na grupy 5 osobowe. Łącznie zaplanowano 100 godzin szkolenia/grupę.
 3. MENTORING: W ramach projektu zaplanowano wsparcie mentora
  w wymiarze 200 godzin zegarowych z czego 2 godziny/osobę będą poświęcone na walidację a pozostałe godziny zostaną przeznaczone na monitorowanie ścieżki wsparcia uczestnika projektu, motywowanie i towarzyszenie tak aby z sukcesem zakończył swój udział w projekcie.

GRUPY DOCELOWE

Grupę docelową stanowią:

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby dorosłe spełniające wszystkie poniższe warunki:

a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;

c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Co najmniej 50% grupy docelowej stanowią: a) osoby starsze i /lub b) osoby o niskich kwalifikacjach i / lub c) osoby z niepełnosprawnościami. Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 30% osoby dorosłe (6 osób), korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest nabycie szerszego zestawu kompetencji odpowiednich dla rynku pracy na poziomie 3 lub 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie przez 20 dorosłych pracujących (w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn), chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kompetencje w okresie 12 miesięcy realizacji projektu na terenie województwa lubelskiego.

REZULTATY PROJEKTU

 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 32 osoby (w tym 25 kobiet).
 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu – 32 osoby (w tym 25 kobiet).

REKRUTACJA

Rekrutacja trwa od 1 stycznia 2024 do zamknięcia listy tj. zrekrutowania 20 osób.

WYPEŁNIONY FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŚWIADCZENIAMI/DOKUMENTAMI NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM/POCZTĄ/ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE DO BIURA PROJEKTU.

BIURO PROJEKTU

Fundacja I2
23-107 Strzyżewice
Piotrowice 58J

mail: fundacja@i2.edu.pl

tel. 605 593 155

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

www.mapadotacji.gov.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Plik do pobrania

formularz zgłoszeniowy do projektu
(plik PDF)