Konkurs w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POiŚ – MKiDN

admin/ 1 czerwca, 2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIŚ dla regionów słabiej rozwiniętych.

Termin naboru: 30 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Typ projektów:

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 4. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
 5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
 7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);
 8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Wnioskodawcy:

 1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
 5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych),
 8. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Poziom dofinansowania wynosi:

 • w przypadku państwowych jednostek budżetowych – udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wynosi 100%, z czego udział środków z EFRR w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi zawsze 85%
 •  w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE – udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu może wynieść maksymalnie 85% i w całości pochodzi z EFRR;
 •  w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie zarówno ze środków UE, jak i dotacji celowej – udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu może wynieść maksymalnie 100%, przy czym udział środków z EFRR wynosi maksymalnie 85%.

Szczegółowe informacje.