Konkurs dla przedsiębiorców – Infrastruktura badawczo – rozwojowa

admin/ 13 stycznia, 2016

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa
w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

 

Wnioski można składać w terminie od 31-12-2015 do 18-02-2016 r.

 

Przedsiębiorstwa:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
  • duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R .

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
  • średnie przedsiębiorstwa: 60 %
  • duże przedsiębiorstwa: 50 %

Szczegółowe informacje.