Konkurs dla przedsiębiorców – Badania celowe

admin/ 13 stycznia, 2016

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

 

Wnioski można składać w terminie od 31-12-2015 do 18-02-2016 r.

 

Przedsiębiorstwa:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
  • duże przedsiębiorstwa.

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Badania przemysłowe:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %
  • średnie przedsiębiorstwa: 75 %
  • duże przedsiębiorstwa: 65 %

Eksperymentalne prace rozwojowe:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60 %
  • średnie przedsiębiorstwa: 50 %
  • duże przedsiębiorstwa: 40 %

Szczegółowe informacje.