Droga do sukcesu

Procedura rozeznania rynku szkolenie z zakresu kompetencji informatyczno-komunikacyjnych

Poniżej publikujemy szczegóły dotyczące rozeznania rynku
na przeprowadzenie szkolenia z zakresu kompetencji informatyczno-komunikacyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu”

Rozeznanie rynku – plik pdf

Termin składania ofert upływa 14.07.2020 r.

Procedura rozeznania rynku IPD

Poniżej publikujemy szczegóły dotyczące rozeznania rynku
na przeprowadzenie doradztwa zawodowego – Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu „Droga do sukcesu”

Rozeznanie rynku – plik pdf

Termin składania ofert upływa 03.10.2019 r.

Informujemy, że Fundacja I2 rozpoczęła realizację projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: Droga do sukcesu

Beneficjent: Fundacja I2

Okres realizacji projektu: 1.09.2019 r. do 31.07.2021 r.

Wartość dofinansowania z UE: 1 019 926,17  zł

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu
Kozia 2 Grabowiec
mail: fundacja@i2.edu.pl

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społeczny – 42 osób (31K 11M) – klientów GOPS Grabowiec poprzez zastosowanie wsparcia w postaci instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 23 miesięcy.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Grabowiec w woj. Lubelskim (zamieszkujące gminę zgodnie z KC) będące klientami GOPS – łącznie 42 osoby (31K i 11M) w tym w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo – 5 osób w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami

b) osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, które mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – 21 osób

c) osoby o niskich kwalifikacjach – 16 osób

Łącznie: 42 osoby.

Oferowane wsparcie:

 1. Doradztwo zawodowe połączone ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania.
 2. Trening kompetencji społecznych i osobistych – grupowy.
 3. Trening umiejętności zawodowych – grupowy.
 4. Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania konfliktów.
 5. Wsparcie psychologiczne indywidualne/terapia psychospołeczna.
 6. Poradnictwo zawodowe.
 7. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe.
 8. Staże u pracodawców.
 9. Pośrednictwo pracy.
 10.  Szkolenie z zakresu kompetencji informatyczno-komunikacyjnych.
 11. Coaching kariery.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

 • stypendium szkoleniowe
 • ubezpieczenie
 • badania lekarskie
 • pełne wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdu
 • atrakcyjne materiały szkoleniowe
 • opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

Główne rezultaty projektu:

 1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 5 osób
 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 26 osób
 3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 1 osoba

Materiały do pobrania:
Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Plakat projektu