Eksperci/Trenerzy

Małgorzata Sitarczyk -psycholog, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i i Innowacji, doktor nauk humanistycznych  w dziedzinie psychologii. W latach 1999-2004 psycholog w Zespole Diagnostycznym Schroniska dla Nieletnich w Dominowie. Od 1986 roku stała współpraca z Pracownią Testów Psychologicznych PTP (badania   standaryzacyjne i normalizacyjne takich technik diagnostycznych. Zainteresowania naukowe: diagnoza psychologiczna na rzecz orzecznictwa sądowego, psychologia rodziny, psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka. Wieloletnia praktyka zawodowa w placówkach resocjalizacyjnych.  Autorka i redaktorka trzech  monografii i ponad 120 artykułów naukowych.  Realizatorka szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej,  psychologii rodziny, psychologii wychowawczej,  psychoprofilaktyki i psychologii sądowej. Biegły sądowy. Poza pracą zawodową  fascynuje się turystyką górką, fotografią i uwielbia jeździć na rowerze!

Małgorzata Grabowska – psycholog, pedagog. Specjalista w zakresie psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży dotyczących komunikacji z rodzicami, oraz skutecznego radzenia sobie z własnymi emocjami, pokazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z własnym uzależnieniem. Posiada doskonale rozwinięte umiejętności słuchania, analitycznego myślenia, zmysł humanistyczny. Proaktywna postawa, dynamizm i inicjatywa w działaniu. Komunikatywność, rozwinięte umiejętności interpersonalne pozwalające na skuteczne funkcjonowanie i efektywną pracę w zespole. Doświadczenie zawodowe zdobyte w  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Znajomość metody wywiadu, doskonała znajomość metody socjometrycznej wykorzystywanej w pracy z dziećmi oraz techniki ankiety, metody kwestionariusza ankiety, metod projekcyjnych – Testu Drzewa Kocha i Rysunku Rodziny wykorzystywanych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Znajomość różnego rodzaju koncepcji psychologicznych wykorzystywanych do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Iwona Lipiec – pedagog, doradca zawodowy, doświadczenie zawodowe w realizacji projektów ,,Swoją karierę zaczynam w gimnazjum”, ,,Szkoły Andersena szkołami  równych szans”, ,,SzOK  przez cały rok”. Uprawnienia do realizacji  programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz inaczej”  w klasach IV-V szkoły podstawowej i gimnazjum,  certyfikat firmy Progra – wykorzystanie Labiryntu zawodów  w diagnozie oraz rozwoju predyspozycji i zainteresowań zawodowych ucznia. Ukończone kursy kwalifikacyjne: mediacje – rozwiązywanie konfliktów szkolnych bezpieczeństwo w szkole. Certyfikat Koordynatora d.s. bezpieczeństwa w szkole.

Agnieszka Walczak – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła Pedagogiczne Studia Podyplomowe oraz liczne szkolenia z zakresu andragogiki, pedagogiki, psychologicznych aspektów nauczania. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie. Doświadczony trener, wykładowca, nauczyciel.

Olga Sprysak – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunku finanse  i rachunkowość  o specjalności systemy rachunkowości i finanse publiczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego, jest nauczycielem na kierunku technik rachunkowości, prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i finansów.


Agnieszka Dylewska
– dietetyk, doktor inżynier w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz ISARA-Lyon we Francji. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących właściwości fizykochemicznych żywności oraz prozdrowotnych właściwości produktów mlecznych. Uczestniczka konferencji naukowych krajowych i zagranicznych, traktujących mi. in. o żywności funkcjonalnej oraz suplementach diety. Autorka dysertacji doktorskiej związanej z produkcją suplementów diety dla sportowców. Promuje zdrowy i aktywny tryb życia. Kieruje się profesjonalnym podejściem do indywidualnych potrzeb pacjentów i ich predyspozycjami psychofizycznymi. Pracę dietetyka traktuje jako największą pasję.

Joanna Sokołowska – dyplomowana kosmetyczka z 10 letnim doświadczeniem, pracowała  w renomowanych gabinetach takich jak: Instytut dr Irena Eris oraz Instytut Zdrowia i Urody Yasumi. Swoje kwalifikacje zawodowe potwierdziła w 2012 r. zdobywając tytuł Mistrza z Kosmetyki. Obecnie jest właścicielką Gabinetu Kosmetyki Naturalnej, nauczycielem praktycznej nauki zawodu, egzaminatorem VCC potwierdzającym kwalifikacje zawodowe z zakresu kosmetyki.
Uczestniczyła w wielu branżowych konferencjach i sympozjach, w celu pogłębiania
i poszerzania wiedzy, którą może dzielić się ze swoimi klientami.
„Moja praca to nie tylko zawód, który wykonuję, ale także moja pasja. Od zawsze interesowało mnie naturalne piękno i holistyczne podejście do klienta. Stąd pomysł na gabinet, w którym będę mogła pracować na preparatach pochodzenia naturalnego, na bazie wyciągów z roślin, alg oraz minerałów. W mojej pracy stosuję produkty i technologie autorstwa wiodących marek naturalnych m.in: Eco Plant, a idea która mi przyświeca to ” nie kładź na skórę tego, czego byś sama nie zjadła” :)”.

Maciej Drożdżyk – trener, coach, doradca zawodowy. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Ukończył Akademię Profesjonalnego Coachingu w Europejskim Instytucie Psychologii Biznesu w Lublinie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku Doradztwo zawodowe. Na co dzień zajmuje się organizacją i nadzorem szkoleń w firmie szkoleniowej. Specjalizuje się także w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, a w szczególności komunikacji niewerbalnej oraz  szkoleń z zakresu umiejętności radzenia sobie ze stresem, asertywności, zarządzania czasem i innych związanych z efektywnością osobistą. Podczas szkoleń duży nacisk kładzie na dostosowanie się do potrzeb szkoleniowych klienta. Posiada doświadczenie w pracy z grupami defaworyzowanymi, w ramach szkoleń finansowanych z EFS prowadzi szkolenia
z aktywizacji zawodowej, aktywnych metod poszukiwania pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych,
W pracy trenera najważniejsze jest dla niego odkrywanie zasobów klienta i rozwijanie ich.
Z pomocą w osiąganiu tych celów przychodzą wykorzystywane płynnie metody z zakresu coachingu, doradztwa zawodowego a także wiedza zdobyta podczas studiów psychologicznych. Ulubionymi metodami pracy są techniki projekcyjne.

Wiktoria Staszczak– psycholog, specjalność kliniczna. Ukończyła psychologię oraz kwalifikacyjne studia podyplomowe “Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Domu Opieki dla osób starszych. Pracowała z różnymi grupami pacjentów (z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością, znajdującymi się w kryzysie, z seniorami), prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, m.in. poradnictwo psychologiczne, treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningi poznawcze, reedukację, zajęcia psychoedukacyjne. Praca z ludźmi daje jej dużo radości i satysfakcji.