Konkurs MKiDN – Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków

admin/ 11 lutego, 2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs w ramach priorytety 1 Ochrona zabytków.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Wnioskodawcy:
O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego – osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Termin naboru wniosków: 31 marca 2016 roku

Szczegółowe informacje.