LAWP – 1.5 Bon na patent RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020

admin/ 29 marca, 2016

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.5 Bon na patent, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin naboru: 29-04-2016 r. do 17-06-2016 r. do godziny 15:00

Wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. UE. L 124/36 z 20.5.2003).

Typy projektów:
  1. Projekty związane z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).
  2. Wsparcie w ramach Działania może być udzielone wnioskodawcom, którzy posiadają wyłączne prawo do uzyskania patentu dotyczącego wynalazku/wynalazków opisanego w projekcie.
  3. Rozwiązanie będące przedmiotem dokonywanego w ramach projektu zgłoszenia patentowego musi wpisywać się w regionalne inteligentne specjalizacje zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku zgodnie z Indykatywną listą kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego stanowiącą załącznik nr 11 Regulaminu.
  4. W ramach Działania wsparciem mogą zostać objęte projekty dotyczące zgłoszenia patentowego obejmującego jeden wynalazek lub projekty dotyczące zgłoszenia patentowego, które obejmują więcej niż jeden wynalazek. W przypadku zgłoszenia patentowego obejmującego więcej niż jeden wynalazek, wynalazki te muszą być połączone ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (zasada jednolitości wynalazku).

Minimalna wartość projektu: 10 000 zł

Maksymalna wartość projektu: 80 000 zł

Szczegółowe informacje.