Konkurs MRPiPS – aktywizacja osób starszych ASOS 2016

admin/ 24 marca, 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2016.

Wsparcie może być udzielane w zakresie:
1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:
 tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,
 promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,
 tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych, odpowiadających na potrzeby osób starszych,
 rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej;
2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem, w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości;
3) rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;
4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:
 rozwój systemów wsparcia, umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności,
 rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

Termin naboru 24 marca – 15 kwietnia do godz. 16.00

Minimalna kwota dotacji 20 000 zł

Maksymalna kwota dotacji 200 000 zł

Wkład własny 10% finansowy i niefinansowy

Szczegółowe informacje.