Category Archives: Konkursy

Konkurs – 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości- PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

admin/ 31 marca, 2016

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury. Termin naboru: 31 marca do 21 kwietnia 2016 roku. Wnioskodawcy:  organizacja pozarządowa przedsiębiorca szkoła

Read More

LAWP – 1.5 Bon na patent RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020

admin/ 29 marca, 2016

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.5 Bon na patent, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Termin naboru: 29-04-2016 r. do 17-06-2016 r. do godziny 15:00 Wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym

Read More

Konkurs MRPiPS – aktywizacja osób starszych ASOS 2016

admin/ 24 marca, 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2016. Wsparcie może być udzielane w zakresie: 1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:  tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,

Read More